KONTAKTY

Petro a spol. Prešov
Sabinovská 1/A
080 01 Prešov
tel: 051/7721144
info@petroaspol.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

Vladimír Petro

Pavlovičovo nám. 36

080 01 Prešov

mail: info@petroaspol.sk

t.č. 051/ 772 11 44

IČO: 10736751

IČ DPH: SK1020737674

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami a v zmysle § 409 a nasl. Obch. Zákonníka sa objednávka považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predmetom predaja sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu.

2. OBJEDNÁVKA TOVARU

2.1 Tovar si môžete objednať úplným vyplnením objednávky v elektronickom obchode, alebo emailom na adrese info@petroaspol.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 051/7721144

2.2 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému, toto oznámenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky.

2.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom, prípadne telefonicky. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené pri potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 7 dní od objednania.

2.5 Predávajúci môže kupujúceho kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

2.6 Predávajúci má právo na zaplatenie dohodnutej ceny od kupujúceho za dodaný tovar v termíne splatnosti.

2.7 Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v termíne splatnosti.

2.8 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1 Objednaný tovar bude kupujúcemu doručený individuálnou dopravou. Vzhľadom k povahe a rozmerom produktu nie je možné jeho doručenie štandardnými preravnými službami.

3.2 V prípade, že predávajúci nieje schopný tovar kupujúcemu dodať, bude ho o tejto skutočnosti informovať písomne, alebo emailom.

3.3 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

4. VRÁTENIE TOVARU

4.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky kupujúceho v prípade, keď nevie zabezpečiť objednaný tovar, o tejto skutočnosti musí okamžite informovať kupujúceho. V prípade platby vopred mu vráti zaplatenú sumu za objednaný tovar v plnej výške, najneskôr do 14 pracovných dní na bankový účet kupujúceho, resp. po dohode vyplatí ju v hotovosti v mieste svojho sídla.

4.2 Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim v prípade chybných alebo neúplných kontaktných údajov uvedených v objednávke kupujúcim.

4.3 V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

4.4 Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

- písomne kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí

- ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho za nasledujúcich podmienok:

1. tovar nesmie byť použitý, u motocykla a skútra sa za použitie považuje nájazd väčší ako 5km
2. tovar nesmie byť poškodený
3. tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, dokladu o kúpe atd.

4.5 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

4.6 Kupujúci môže e mailom zrušiť objednávku bez storno poplatkov len do doby, pokiaľ mu predávajúci emailom nepotvrdil objednávku.

4.7 V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, bude tento poslaný späť na náklady kupujúceho.

4.8 V prípade nevyzdvihnutia zásielky si predávajúci vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby.


5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že údaje získané od kupujúceho pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretej strane. Osobné dáta kupujúcich považujeme za prísne dôverné.

5.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk